ІНФОРМАЦІЯ  про порядок залучення операторів електронних торгових майданчиків та вимоги до них - Фото

ІНФОРМАЦІЯ

про порядок залучення операторів електронних торгових майданчиків та вимоги до них

Відповідно до пункту 2 розділу XIIІ Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року         № 2831/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за    № 1301/29431 (далі – Порядок), конкурсна комісія з визначення організатора електронних торгів з реалізації арештованого майна (далі – Конкурсна комісія) інформує про порядок залучення операторів електронних торгових майданчиків (далі – Оператор).

Суб’єкт господарювання, який має намір здійснювати функції Оператора,  відповідно до Порядку має відповідати таким вимогам:

1) бути зареєстрованим в установленому законодавством України порядку;

2) мати у наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань передбачену частиною другою статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;

3) не мати порушеного провадження у справі про банкрутство, а також не перебувати у процесі ліквідації;

4) не підпадати під застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції»;

5) мати у власності електронний торговий майданчик;

6) мати право на використання доменного імені (документ, що підтверджує право користування Оператором таким доменним іменем).

 

Для підключення як Оператора до центральної бази даних системи електронних торгів (далі – Система) суб’єкт господарювання подає до конкурсної комісії такі документи:

- заяву у довільній формі, підписану керівником суб’єкта господарювання (уповноваженою особою), та скріплену печаткою (за наявності), в якій обов’язково зазначається розмір винагороди за здійснення функцій Оператора;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформований не пізніше ніж за три робочі дні до подання заяви;

- копію статуту суб’єкта господарювання (за наявності);

- довідку реєстратора про зареєстроване на заявника чи орендодавця доменне ім’я, з дати формування якої пройшло не більше одного року; 

- копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість чи платників єдиного податку (за наявності);

- довідку про відкриття поточного рахунку в банківських установах України;

- документ, що посвідчує право власності на електронний торговий майданчик;

- документ, що посвідчує повноваження представника (за наявності представника).

Копії документів на кожній сторінці мають містити підпис керівника суб’єкта господарювання або його уповноваженої особи та відбиток печатки (за наявності).

Документи подаються українською мовою, прошиваються, нумеруються та скріплюються печаткою (за наявності). Конверт із пакетом документів має містити позначку (в лівому верхньому куті): «ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ОПЕРАТОРА».

Документи, складені іноземною мовою, подаються виключно з перекладом на українську мову, що засвідчений в установленому порядку (підписом уповноваженої особи суб’єкта господарювання (учасника конкурсу)).

Документи приймаються поштою на адресу Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького, 13).

 

Конкурсна комісія розглядає подані документи та приймає рішення про проведення тестування електронного торгового майданчика суб’єкта господарювання щодо його відповідності вимогам Системи або про відмову в проведенні такого тестування не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти робочих днів з моменту подання суб’єктом господарювання документів.

Конкурсна комісія відмовляє у проведенні тестування електронного торгового майданчика суб’єкта господарювання у разі:

- невідповідності суб’єкта господарювання вимогам, встановленим пунктом 3 розділу ХІІІ Порядку;

- подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів;

- настання випадку, передбаченого пунктом 9 розділу XIV цього Порядку.

Про прийняте рішення Конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дати проведення засідання повідомляє суб’єкта господарювання шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та на  електронну пошту суб’єкта господарювання.

Строк дії рішення Конкурсної комісії про проведення тестування електронного торгового майданчика суб’єкта господарювання становить один місяць.

 

Суб'єкт господарювання протягом двадцяти робочих днів після прийняття рішення конкурсною комісією про проведення тестування електронного торгового майданчика звертається до організатора електронних торгів, торгів за фіксованою ціною (далі – Організатор) з письмовою заявою про отримання тестового ключа, який призначений для підключення електронних торгових майданчиків, та інтегрується до Системи.

Тестування електронного торгового майданчика проводиться Організатором протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня надходження до нього відповідної заяви. 

У разі успішного проходження тестування електронного торгового майданчика Організатор протягом трьох робочих днів з дня завершення процесу тестування підключає його до Системи, про що повідомляє конкурсну комісію. 

Якщо електронний торговий майданчик не відповідає вимогам Системи, Організатор письмово повідомляє суб’єкта господарювання про відмову у підключенні його електронного торгового майданчика до Системи з обґрунтуванням причин відмови.

 

Додатково повідомляється, що тестування електронного торгового майданчика буде здійснюватися Організатором, визначеним Конкурсною комісією за результатами проведеної конкурсної процедури відбору Організатора.

Результати конкурсної процедури відбору організатора будуть опубліковані на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

Для оперативного зв’язку та комунікації, просимо одночасно з поданням до Конкурсної комісії документів для підключення до Системи як Оператора зазначати електронну пошту суб’єкта господарювання.