Затверджено наказом ДП"СЕТАМ" №19 від 17.02.2020

 

Договір

про надання послуг з перевезення майна

 

м. Київ “___” ____________ _____ року

 

Державне підприємство “СЕТАМ” (далі за текстом — Виконавець), в особі в.о. генерального директора Писанчина Миколи Михайловича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та особа, яка приєднується до умов цього Договору (далі – Замовник), з другої сторони, надалі разом Сторони, а кожний окремо - Сторона, уклали цей Договір про надання послуг з перевезення майна (далі за текстом - Договір), шляхом приєднання Замовника до Договору в цілому, про таке:

 

1. Предмет договору

1.1. В рамках даного Договору Виконавець, згідно заявки Замовника та за його рахунок, приймає на себе зобов'язання з надання послуг з перевезення майна, придбаного Замовником на веб-сайті https://setam.net.ua/, за виключенням арештованого майна, що знаходиться на зберіганні у Виконавця, до пункту призначення визначеного Замовником у Заявці про надання послуг (надалі – Заявка) та видати таке майно Замовнику або іншій особі, яка має право на отримання такого майна, а Замовник зобов’язується своєчасно оплачувати послуги Виконавця, та отримати вказане майно.

1.1.1. Замовником за цим Договором може бути особа, визначена переможцем електронних торгів, проведених на веб-сайті https://setam.net.ua/, що підтверджується статусом «торги відбулися».

1.1.2. Транспортування майна здійснюється Виконавцем, якщо такий є зберігачем майна, про що складено акт приймання-передачі майна, та що зазначено у інформаційному повідомленні з реалізації майна.

1.1.3. Під пунктом призначення у цьому Договорі необхідно розуміти місцезнаходження філії Виконавця, до якої Виконавець забезпечує перевезення майна, визначеного Замовником. Перелік філій Виконавця визначено у Додатку №1 до цього Договору.

1.2. Послуги за цим Договором надаються Виконавцем власними силами, або шляхом залучення третіх осіб (субвиконавців). У разі залучення до виконання умов цього Договору третіх осіб (субвиконавців), Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за виконання Договору.

1.3. Виконавець визначає можливість надання послуг з транспортування майна, з урахування відомостей наданих Замовником у заявці.

 

2. Ціна договору та порядок розрахунків

2.1. Розмір плати за послуги надані в межах дії цього Договору розраховується Виконавцем за індивідуальною заявкою Замовника, але не може становити менше 3500,00 (три тисячі п’ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ за одну одиницю майна.

2.2. Оплата за послуги здійснюється шляхом перерахування коштів в національній валюті України на рахунок Виконавця у вигляді 100% передплати, на підставі рахунку наданого Виконавцем, з розрахунком вартості послуг, визначеної за індивідуальною заявкою Замовника.

2.2.1. Рахунок на оплату, з розрахунком вартості послуг, визначеної за індивідуальною заявкою Замовника є дійсним протягом 2 двох календарних днів з дня отримання такого рахунку. Якщо Замовник не здійсним оплату послуг протягом 2 календарних днів, але необхідність у отриманні послуг не відпала, він повторно звертається до Виконавця із заявкою.

2.3. Виконавець, з метою підтвердження факту надання послуг за цим Договором та їх оплати надає Замовнику Акт прийому-передачі наданих послуг.

2.4. Датою отримання Виконавцем коштів є дата зарахування таких коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

2.5. Платіжні документи за цим Договором оформлюються Сторонами із дотриманням усіх вимог законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів, у порядку, на умовах, визначених законодавством України.

 

3. Порядок формування ціни за послуги

3.1. Замовник подає заявку про надання послуг, шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті Виконавця - https://setam.net.ua/, в розділі Доставка.

3.2. Виконавець протягом 1 (одного) робочого, з дня надходження до нього Заявки надсилає на електронному адресу Замовника, вказану у заявці, рахунок на оплату послуг.

 

4. Порядок надання та приймання послуг

4.1. Підставою для надання Виконавцем Послуги є заявка, подана Замовником у відповідності до п. 3.1. цього Договору, яку підтверджено оплатою за послуги, здійсненою у відповідності до розділу 2 цього Договору.

4.2. Надання послуг здійснюється у відповідності до замовлення Замовника оформленого у вигляді заявки. Строк надання послуг за цим Договором визначається за погодженням сторін після здійснення оплати послуг.

4.3. Для отримання майна Замовник, або інша особа, зобов’язується пред’явити документ, що підтверджує його право на отримання такого майна.

4.4. По закінченню надання послуг, сторонами підписується Акт приймання-передачі наданих послуг.

 

5. Права та обов’язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. забезпечувати прийом заявок в порядку, визначеному розділом 3 Договору від Замовника, і протягом 1 (одного) робочого дня з дня надходження до нього заявки направити на електронну адресу Замовника рахунок на оплату послуг;

5.1.2. надавати послуги в порядку та на умовах визначених цим Договором;

5.1.3. забезпечити збереження майна, прийнятого до перевезення, до передачі майна в пункті призначення;

5.1.4. у разі необхідності, з метою здійснення транспортування майна здійснювати вантажні операції та/або закріплення та/або накриття та/або ув'язування та/або зняття кріплень.

5.1.4.1. вчинення Виконавцем дій, визначених у п. 5.1.4. цього Договору здійснюється Виконавцем з метою безпечного транспортування майна та, у разі визначення Виконавцем доцільності. Замовник не має права вимагати від Виконавця вчинення додаткових заходів.

5.1.5. повідомити Замовника про доставку майна, визначеного у заявці до місця призначення, шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Замовника, вказану ним у заявці. Виконавець може додатково повідомити Замовника про доставку майна іншим засобом зв’язку.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. на оплату послуг у відповідності до умов цього Договору.

5.2.2. вимагати від Замовника виконання умов цього Договору.

 

6. Права та обов’язки Замовника. Гарантії.

6.1. Замовник підтверджує (гарантує), що є Переможцем електронних торгів за лотом вказаним у Заявці.

6.2. Замовник зобов’язується:

6.2.1. виконувати умови цього Договору.

6.2.2. отримати майно, перевезене за заявкою Замовника не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту отримання від Виконавця повідомлення про доставку майна до місяця призначення.

6.2.3. у разі отримання майна пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту отримання від Виконавця повідомлення про доставку майна до місяця призначення, компенсувати Виконавцю вартість послуг зі зберігання, згідно з тарифами Виконавця.

6.3. Замовник має право:

6.3.1. вимагати від Виконавця належного виконання зобов’язань за цим Договором;

 

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони у випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та умовами цього Договору.

7.2. Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження вантажу від повної чи часткової втрати, псування чи ушкодження під час перевезення у розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що шкоду завдано не з його вини.

7.3. При розгляді суперечок, Сторони мають право надавати роздруковані електронні листи, направлені на офіційні адреси електронної пошти Сторін, заповнену у електронному вигляді заявку про надання послуг як докази, із збереженою службовою технічною інформацією в них.

7.4. При недосягненні згоди між сторонами в процесі переговорів, спір підлягає розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

 

8. Строк дії договору

8.1. Цей Договір вважається укладеним з дати акцептування Замовником та діє до моменту його виконання.

8.2. Дія цього Договору може бути припинена за ініціативою однієї зі Сторін з обов’язковим повідомленням у письмовій формі іншої Сторони не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до закінчення узгодженого строку дії Договору, за умови здійснення розрахунків у повному обсязі.

 

9. Форс-мажор

9.1. Сторона не несе відповідальності за невиконання або часткове невиконання своїх зобов'язань згідно даного Договору, якщо вона доведе, що таке порушення стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажором), тобто сталося поза її контролем і що вона не могла передбачити настання даної перешкоди під час укладання Договору та не мала можливості уникнути чи подолати дану перешкоду, та (або) її наслідки (настали форс-мажорні обставини).

9.2. Під непереборною силою (форс-мажорними обставини) в даному Договорі розуміються будь-які події зовнішнього характеру, які виникають без вини Сторін, серед яких: стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню тощо. Якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

9.3. Факт настання форс-мажорним обставин підтверджується документом (свідоцтвом), виданим компетентним органом (регіональною Торгово-промисловою палатою України, або іншим компетентним органом).

9.4. Під форс-мажорними обставинами, також розуміється настання непередбачуваної обставини після укладання даного Договору, в наслідок якої відпала необхідність в підписанні даного Договору.

9.5. Сторона, для якої склалась неможливість виконання обов’язків згідно даного Договору, повинна повідомити іншу сторону про початок або закінчення вищевказаних обставин, не пізніше 3-х діб з моменту їх настання або припинення, шляхом надсилання листа, а у випадку неможливості письмового повідомлення будь-яким іншим фіксованим шляхом. Усе отримане за Договором при неможливості виконання Договору внаслідок форс-мажорних обставин підлягає поверненню протягом трьох робочих днів з моменту пред’явлення вимоги кредитора.

9.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання даного Договору є остаточно неможливим, то цей договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього договору.

9.7. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс – мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

 

10. Інші умови

10.1. Цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 634 Цивільного Кодексу України та є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

10.2. Замовник приєднується до умов цього Договору шляхом подання заявки, у відповідності до п.3.1. цього Договору.

10.3. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовником на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору.

10.4. У випадках, не передбачених у цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України, якщо інше не передбачене цим Договором.

10.5. Поданням заявки Замовник підтверджує володіння повним обсягом дієздатності та факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

10.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

 

11. Конфіденційність

11.1. Надана Сторонами одна одній інформація, пов’язана з предметом та умовами цього Договору, вважається інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною) і не може бути розголошена без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством та цим Договором.

11.2. Сторони зобов’язуються забезпечити збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної), яка стала їм відомою у зв’язку з виконанням умов даного Договору і не допускати її розголошення.

 

12. Реквізити Виконавця

Державне підприємство «СЕТАМ»

Код ЄДРПОУ 39958500

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Стрілецька, буд. 4-6

п/р UA613226690000026005300066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669 — для здійснення господарських розрахунків;

Платник податку на прибуток на загальних підставах

ІПН: 399585026592

https://setam.net.ua/

тел. 0442239714

 

В.о. генерального директора            _____________________ М.М. Писанчин

 

 

Додаток №1

До Договору про надання послуг з перевезення майна

 

 

 

Перелік філій ДП «СЕТАМ»

№ з/п

Регіональні філії

 1

Філія у Вінницькій області

Філія у Волинській області

Філія у Дніпропетровській області

Філія у Житомирській області

Філія у Закарпатській області

Філія у Запорізькій області

Філія в Івано-Франківській області

Філія у м. Київ та Київський області

Філія у Кіровоградській області

10 

Філія у Львівській області

11 

Філія у Миколаївській області

12 

Філія в Одеській області

13 

Філія у Полтавській області

14 

Філія у Рівненській області

15 

Філія у Сумській області

16 

Філія у Харківській області

17 

Філія у Тернопільскій області

18 

Філія у Херсонській області

19 

Філія у Хмельницькій області

20 

Філія у Чернівецькій області

21 

Філія у Чернігівській області

22 

Філія у Черкаській області

23 

Філія у Луганській області