Додаток №1

до Договору про співпрацю з організації 

та проведення електронних торгів 

без можливості зниження початкової 

ціни реалізації лота № ____

№ [номер]

від [дата]

 

 

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ 

(АНГЛІЙСЬКОГО АУКЦІОНУ)

 

I. Загальні положення

1.1. У цьому Порядку проведення електронних торгів (англійського аукціону) (далі ‒ Порядок) терміни та визначення вживаються у таких значеннях:

Веб-сайт ‒ електронний ресурс Організатора (https://setam.net.ua/), на якому забезпечується проведення Електронних торгів, розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про Електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація Учасників електронних торгів, подання заявок на участь в Електронних торгах, забезпечується доступ Спостерігачів електронних торгів тощо. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет. 

Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо). Через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька Електронних торгів.

Гарантійний внесок ‒ гарантійне грошове забезпечення, яке є складовою заходів, що вживаються Організатором для забезпечення виконання зобов’язань Учасниками, та вноситься потенційними учасниками Електронних торгів на розрахунковий рахунок Організатора для участі в Електронних торгах у розмірі 10 (десяти) % від початкової (стартової) ціни Лота (у разі, якщо інше не зазначено в Заявці), без урахування ПДВ.

Договір про продаж – договір купівлі-продажу боргу/відступлення права вимоги, який укладається між Замовником та Переможцем електронних торгів.   

Замовник – Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», яке на законних підставах має право розпоряджатися Майном та уклало з Організатором Договір про співпрацю з організації та проведення електронних без можливості зниження початкової ціни реалізації лота.

Заявка – заявка на проведення Електронних торгів, що містить інформацію про Майно, яке підлягає продажу, в тому числі істотні умови проведення таких торгів, та є підставою для організації Електронних торгів Організатором.  

Електронні торги ‒ спосіб визначення покупця Майна шляхом проведення публічних електронних торгів без можливості зниження початкової ціни реалізації Лота (Англійський аукціон) та за результатом проведення яких покупцем визнається особа, яка запропонувала найвищу ціну за Лот, за умови дотримання вимог Порядку.

Користувач – фізична особа, яка має належний обсяг дієздатності, чи юридична особа, зареєстрована на Веб-сайті.

Крок електронних торгів ‒ надбавка, на яку під час Електронних торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни Лота у розмірі 1 (одного) % від початкової (стартової) ціни реалізації Лота. 

Лот - одиниця чи група одиниць Майна, яке виставляється Замовником для продажу на Електронних торгах.

Майно – право вимоги за зобов’язанням, що включає/може включати заборгованість за всіма договорами на здійснення активних операцій конкретного боржника/ групи боржників та договорами забезпечення за ними (за наявності) та/або дебіторська заборгованість конкретного боржника/ групи боржників, зокрема, та що виникла в ході супроводження договорів на здійснення активних операцій, та за якими Замовник є кредитором, заставодержателем, іпотекодержателем. 

Організатор – Державне підприємство «СЕТАМ».

Особистий кабінет – розділ Веб-сайту, доступ до якого має Користувач, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі – логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про Електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про Електронні торги, у яких він бере участь, через який здійснюється подання Користувачами заявок на участь в Електронних торгах.

Особлива ставка – пропозиція Учасника електронних торгів придбати Лот, зроблена незалежно від перебігу Електронних торгів.

Переможець електронних торгів або Переможець – Учасник електронних торгів, який на момент завершення Електронних торгів запропонував найвищу цінову пропозицію за Лот з дотриманням вимог Порядку. Переможцем може бути визначений інший Учасник електронних торгів (у порядку перевизначення) без проведення повторних Електронних торгів, який запропонував наступну по величині цінову пропозицію за Лот, але не був оголошений Переможцем в ході проведення Електронних торгів.

Початкова (стартова) ціна продажу - визначена Замовником самостійно початкова ціна продажу Лота, що виставляється на Електронних торгах.

Реєстраційний номер лота – номер Лота, який формується автоматично Веб-сайтом при розміщенні інформаційного повідомлення про Електронні торги.

Спостерігач електронних торгів – будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням Електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції.

Учасник електронних торгів або Учасник – фінансова установа, яка відповідає вимогам, встановленим цим Порядком, виявила намір прийняти участь в Електронних торгах, сплатила Гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в Електронних торгах, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію, має чинну ліцензію на надання фінансових послуг (послуг факторингу), та яка особисто/її уповноважені особи, в тому числі кінцеві бенефіціарні власники не є пов’язаною(-ими) особою(-ами) (у тому числі групою пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 №368), з боржником за Лотом, кінцевим бенефіціарним власником боржника, заставодавцем, поручителем, пов’язаними з ними особами. Учасником електронних торгів не може бути боржник за Лотом, кінцевий бенефіціарний власник боржника, заставодавець, поручитель або пов’язана з ними особа. Учасник електронних торгів, або його уповноважені особи, в тому числі його кінцеві бенефіціарні власники не мають бути віднесені до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або у відношенні яких застосовано міжнародні чи національні санкції (далі разом – вимоги до Учасників електронних торгів). Замовник має право на будь-якому етапі проведення Електронних торгів самостійно проводити перевірку на відповідність Учасника електронних торгів зазначеним вище вимогам.

Ціна продажу лота – фактична ціна реалізації Лота на Електронних торгах.

1.2. Організатор забезпечує постійний доступ Учасникам, Користувачам до їх особистих кабінетів, а Спостерігачам електронних торгів – до Веб-сайту, з метою отримання ними відомостей про хід Електронних торгів.

1.3. Взаємодія Замовника та Організатора щодо реалізації Майна шляхом проведення Електронних торгів, у тому числі надсилання документів і повідомлень, передбачених цим Порядком, може здійснюватися в електронному вигляді (з використанням кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП)), поштовими відправленнями, шляхом доставки нарочно, під підпис уповноваженої особи, що отримує таку кореспонденцію, або кур’єрською службою доставки. 

Цей Порядок не змінює та не доповнює договірні зобов'язання Організатора із Замовником.

Цей Порядок регулює відносини між Учасниками електронних торгів та Організатором під час реалізації Майна Замовником. Замовник не має права посилатися на цей Порядок у спорах із Організатором.

 

ІІ. Стадії (етапи) Електронних торгів

2.1. Електронні торги складаються з наступних стадій (етапів):

– підготовка до проведення Електронних торгів;

– розміщення інформаційного повідомлення (оголошення) про проведення Електронних торгів;

– реєстрація Учасників електронних торгів; 

– проведення Електронних торгів; 

– оформлення результатів Електронних торгів;

– визначення Переможця;

– підготовка до укладення Договору про продаж; 

– укладення Договору про продаж та завершення Електронних торгів.

 

ІІІ. Підготовка до проведення Електронних торгів

3.1. Електронні торги проводяться Організатором на підставі Заявки. 

3.2. Заявка є підставою для внесення інформації про Електронні торги до Веб-сайту. Заявка подається Замовником підписаною, в електронному чи паперовому вигляді. 

 Заявка вважається отриманою Організатором з моменту її передачі останньому. Якщо Заявка подавалася в електронному вигляді, з використанням КЕП, така Заявка вважається отриманою Організатором з моменту її фактичного надходження Організатору. 

За результатом розгляду Організатором Заявки, отриманої від Замовника, Організатор підписує її та приймає до виконання (у разі відсутності зауважень), або останній має право звертатися до Замовника із проханням про внесення змін до Заявки, якщо інформації вказаної в такій заявці недостатньо для формування інформаційного повідомлення про Електронні торги, або про роз’яснення змісту Заявки. У разі ненадання відповіді на письмове прохання Організатора про внесення змін до Заявки чи роз’яснення її змісту, Організатор має право не розміщувати інформаційне повідомлення про Електронні торги на Веб-сайті до моменту отримання відповіді від Замовника та узгодження всіх питань.

3.3. Заявка повинна відповідати умовам цього Порядку.

В Заявці обов’язково зазначаються:

- вид та умови проведення Електронних торгів;

- перелік Майна, що передається на продаж;

- назва, опис та інша потрібна інформація про Майно;

- розподіл Майна по Лотах;

- Крок електронних торгів по кожному Лоту;

- особливості проведення Електронних торгів (якщо такі встановлюються Замовником);

- Початкова (стартова) ціна продажу Лота;

- фото чи відео-матеріали, що містять зображення майна, переданого в забезпечення (за наявності);

- інформацію про права третіх осіб на Майно чи обтяження (у разі  володіння Замовником інформацією про їх наявність);

- вимоги до потенційних учасників Електронних торгів; 

- відомості про Замовника та порядок ознайомлення з Майном (назва, адреса, засоби зв’язку, прізвище, ім’я, по батькові працівника Замовника, що відповідає за продаж Майна, із зазначенням засобів зв’язку з ним);

- інші умови проведення Електронних торгів.

3.4. Заявка може складатися щонайменше з одного Лоту.

3.5. На підставі відповідної Заявки, підписаної Замовником та Організатором, Організатор, не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати її підписання, формує інформаційне повідомлення про проведення Електронних торгів, у якому зазначається вся інформація, необхідна для проведення Електронних торгів, передбачена цим Порядком, та не пізніше ніж за 45 (сорок п’ять) календарних днів до визначеної дати проведення Електронних торгів, якщо інший строк не вказано Замовником у Заявці, розміщує його на Веб-сайті. Якщо в Заявці міститься розподіл Майна по Лотах, Організатор формує кілька інформаційних повідомлень за принципом один Лот – одне інформаційне повідомлення.

3.5.1. Якщо дата проведення Електронних торгів припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений таким відповідно до чинного законодавства України, Електронні торги проводяться у перший за ним робочий день.

3.6. Інформаційне повідомлення про Електронні торги повинно містити:

3.6.1. Загальну інформацію про Електронні торги:

 • відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);
 • відомості про місце проведення Електронних торгів (https://setam.net.ua/);
 • відомості про Замовника та інформація про порядок ознайомлення з Майном (назва, адреса, засоби зв’язку, прізвище, ім’я, по батькові працівника Замовника, що відповідає за продаж Майна, із зазначенням засобів зв’язку з ним);
 • порядок оформлення участі в  Електронних торгах;
 • дату внесення інформаційного повідомлення про Електронні торги;
 • строк підготовки до проведення Електронних торгів;
 • кінцевий термін прийому заявок для участі в Електронних торгах;
 • дату і час початку Електронних торгів;
 • дату і час закінчення проведення Електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій);
 • строки сплати та розмір Гарантійного внеску, що підлягає сплаті Учасником електронних торгів на рахунок Організатора;
 • умови участі в Електронних торгах та іншу інформацію, у разі необхідності;
 • застереження про те, що приймати участь в Електронних торгах може тільки фінансова установа, яка має діючі ліцензії на здійснення фінансових послуг (послуг факторингу);
 • застереження про те, що Учасник електронних торгів особисто/його уповноважені особи, в тому числі кінцеві бенефіціарні власники (у тому числі особи, що входять до групи пов’язаних контрагентів, яка визначаються згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 №368), не можуть бути пов’язаними особами з боржником за Лотом, кінцевим бенефіціарним власником боржника, заставодавцем, поручителем, або пов’язаними з ним особами, а також про те, що Учасником електронних торгів не може бути боржник за Лотом, кінцевий бенефіціарний власник боржника, заставодавець, поручитель або пов’язана з ними особа. Учасник електронних торгів, або його уповноважені особи, в тому числі його кінцеві бенефіціарні власники не мають бути віднесені до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або у відношенні яких застосовано міжнародні чи національні санкції. Замовник має право на будь-якому етапі проведення Електронних торгів самостійно проводити перевірку на відповідність Учасника електронних торгів зазначеним вище вимогам;
 • застереження про те, що Електронні торги може бути скасовано (відмінено та/або припинено) Замовником на будь-якій стадії (етапі) їх проведення, але до моменту укладення Договору про продаж з Переможцем;
 • інформацію про те, що рішення про затвердження Переможця та про можливість укладення з ним Договору про продаж приймається Замовником;
 • застереження про те, що у випадку скасовування (відміни та/або припинення) Замовником Електронних торгів на будь-якому їх етапі, але до моменту укладення Договору про продаж з Переможцем, та/або у разі відмови Замовника від укладання Договору про продаж з Переможцем з підстав, передбачених Порядком, Замовник не несе будь-якої відповідальності перед Організатором та/або Переможцем.

3.6.2. Інформацію про Майно (Лот):

 • номер Лота;
 • вид Майна;
 • найменування Майна;
 • відомості про Майно, що виставляється на Електронних торгах, склад, характеристики, опис;
 • фотографічне зображення майна, переданого в забезпечення (за наявності);
 • розмір Гарантійного внеску;
 • Початкова (стартова) ціна продажу Лота;
 • Крок електронних торгів;
 • інформацію про розмір винагороди Організатора та порядок її сплати. 

3.6.3. Інформацію про те, що Гарантійний внесок не повертається Переможцю у випадках, зазначених в п 6.16. Порядку.

 

IV. Допуск осіб до участі в Електронних торгах

4.1 Особа, яка відповідає вимогам до Учасника електронних торгів, встановлених цим Порядком, та має намір прийняти участь в Електронних торгах, повинна зареєструватися на Веб-сайті. З моменту такої реєстрації остання набуває статусу Користувача. З метою реєстрації потенційний учасник Електронних торгів вказує, зокрема, такі дані:

 • найменування юридичної особи;
 • код за ЄДРПОУ;
 • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;
 • адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень, сформованих системою Веб-сайту або Організатором;
 • номер контактного телефону уповноваженої особи;
 • реквізити рахунку для повернення Гарантійного внеску (отримувач, код ЄДРПОУ, індивідуальний податковий номер отримувача, код банку отримувача, назва банку отримувача, рахунок отримувача); 
 • логін і пароль.

4.2. Веб-сайт автоматично завершує реєстрацію та надає особі відповідний доступ до інформаційних повідомлень про Електронні торги. Під час реєстрації на Веб-сайті, Користувач повинен заповнити всі графи з поміткою «фінансові реквізити для повернення гарантійних внесків».

4.3 Для оформлення участі в Електронних торгах Користувач подає через Веб-сайт в електронному вигляді заявку на участь в Електронних торгах за кожним Лотом окремо, шляхом активування позначки «Подати заявку», сплачує Гарантійний внесок (після подачі заявки Користувач отримує можливість сформувати відповідну квитанцію) на рахунок Організатора та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком. 

У разі ненадходження Гарантійного внеску на рахунок Організатора, а також в інших випадках, передбачених цим Порядком, система Веб-сайту не завершує реєстрацію Користувача на участь в Електронних торгах. 

4.4. Заявка про участь в Електронних торгах подається виключно щодо конкретно обраного Лота і не є дозволом для участі в Електронних торгах за іншими Лотами, та може бути подана Користувачем виключно в термін, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення Електронних торгів. Після завершення зазначеного терміну заявки не приймаються.

4.5. Поданій через Веб-сайт заявці на участь в Електронних торгах автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер і фіксуються дата і час її подання.

4.6. Організатор забезпечує наявність у кожного зареєстрованого Учасника електронних торгів Особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи, а також забезпечує відсутність втручання у процес реєстрації Учасників електронних торгів чи безпідставного зволікання із такою реєстрацією.

4.7. Прийом Організатором заявок на участь в Електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення про Електронні торги на Веб-сайті і закінчується за 1 (одну) годину до початку проведення Електронних торгів. Організатор перевіряє та забезпечує допуск до Електронних торгів усіх осіб, які виконали вимоги щодо реєстрації та подачі заявки на участь в Електронних торгах, сплатили Гарантійний внесок, який надійшов на рахунок Організатора, не пізніше ніж за 1 (одну) годину до часу початку проведення Електронних торгів, зазначеного в інформаційному повідомленні про Електронні торги. 

4.8. Організатор забезпечує отримання згоди на обробку персональних даних зареєстрованих Учасників електронних торгів та несе відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних.

4.9. Ризики, пов’язані з участю в Електронних торгах без відповідного дозволу чи ліцензії, як це встановлено у вимогах до Учасника електронних торгів, передбачених Порядком, покладаються на такого учасника. 

4.10. Сплата Гарантійного внеску:

4.10.1. Розмір Гарантійного внеску становить 10 (десять) % від Початкової (стартової) ціни продажу Лота (у разі, якщо інше не зазначено в Заявці, та відповідно – в інформаційному повідомленні про Електронні торги). Гарантійний внесок вважається сплаченим Учасником електронних торгів з моменту зарахування відповідної суми коштів на рахунок Організатора.

4.10.2. Після подання Користувачем заявки на участь у Електронних торгах, Організатор забезпечує можливість в автоматичному режимі формування рахунку з унікальними реквізитами. Користувач сплачує Гарантійний внесок в будь-якій установі банку на підставі сформованого рахунку або безпосередньо на Веб-сайті, за допомогою платіжних систем, якщо функціонал Веб-сайту забезпечує таку можливість. Підтвердження сплати Гарантійного внеску надсилається в Особистий кабінет Учасника електронних торгів або на його електронну адресу.

Підстави та порядок повернення Гарантійного внеску визначаються цим Порядком.

4.11. Користувач має право ознайомитись із документами щодо Майна, яке входить до складу Лота, що виставлений на Електронні торги. Потенційні покупці здійснюють ознайомлення з документами у порядку та на умовах визначених Замовником. Організатор забезпечує при цьому лише контактні дані осіб, уповноважених Замовником на їх демонстрацію.

 

V. Проведення Електронних торгів

5.1. Реалізація Майна здійснюється шляхом проведення Організатором Електронних торгів.

5.1.1. Електронні торги проводяться за умови допуску до їх проведення принаймні одного Учасника електронних торгів (якщо інше не зазначено в Заявці, та відповідно - в інформаційному повідомленні про Електронні торги). 

5.2. Після внесення Організатором інформації про Електронні торги до Веб-сайту, автоматично визначається строк для підготовки до проведення Електронних торгів, реєстрації Учасників електронних торгів, огляду Майна, який встановлюється Замовником у Заявці.

5.3. Електронні торги розпочинаються в день, визначений в інформаційному повідомленні про Електронні торги. Електронні торги проводяться протягом часу визначеного в інформаційному повідомленні.

5.4. Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення Електронних торгів, вони автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не може тривати довше 22:00 год. того ж робочого дня.

Електронні торги підлягають продовженню також у випадку, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хв. до закінчення десяти хвилинного часу їх продовження, але не довше часу встановленого в абзаці першому цього пункту. 

5.5. Усі Учасники електронних торгів, що були зареєстровані Організатором, мають он-лайн доступ до перебігу Електронних торгів та висувають свої цінові пропозиції щодо Лота. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт з кроком підвищення ставки, зазначеним в  інформаційному повідомленні про Електронні торги. Перша цінова пропозиція може бути рівною Початковій (стартовій) ціні продажу Лота. Кожна наступна цінова пропозиція може бути подана Учасником лише після перевищення його цінової пропозиції іншим Учасником електронних торгів та повинна містити ціну, що на встановлений Організатором Крок електронних торгів вища за попередню. Моментом подання цінової пропозиції вважається зафіксований системою Веб-сайту момент отримання цінової пропозиції. Зареєстрований Учасник електронних торгів може у будь-який момент Електронних торгів зробити відповідну цінову пропозицію. 

5.6. Кожен з Учасників електронних торгів має можливість під час проведення Електронних торгів, на будь-якому етапі, подати через Веб-сайт Особливу ставку купівлі Лота, незалежно від їх перебігу та Кроку електронних торгів, на будь-яку суму, але не нижчу від Початкової (стартової) ціни продажу Лота.

5.6.1. Кожен Учасник електронних торгів може подати Особливу ставку один раз під час одних Електронних торгів.

5.6.2. У випадку, коли Учасником електронних торгів було подано цінові пропозиції під час Електронних торгів, Особлива ставка повинна бути вища, ніж його максимальна цінова пропозиція.

5.6.3. У випадку, коли Учасником електронних торгів під час проведення Електронних торгів було перевищено його власну Особливу ставку, така Особлива ставка анулюється та не береться до уваги при визначенні Переможця. 

5.6.4. Особлива ставка не може бути рівною вже вказаній Особливій ставці іншого Учасника електронних торгів чи кратною Кроку електронних торгів.

5.6.5. Після подання Особливої ставки Учасник електронних торгів може подавати інші цінові пропозиції.

5.6.6. Факт подання Особливої ставки будь-яким з Учасників електронних торгів відображається в інформації про перебіг Електронних торгів, що доступна усім зареєстрованим Учасникам електронних торгів та Спостерігачам.

5.6.7. Розмір поданої Особливої ставки відображається в інформації про перебіг Електронних торгів після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу Електронних торгів.

5.7. Інформація про хід Електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із Учасників електронних торгів наступної цінової пропозиції або подання Учасником електронних торгів Особливої ставки.

5.8. Переможцем визнається Учасник, від якого на момент завершення Електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція. Якщо один із Учасників електронних торгів запропонував придбати Лот за Початковою (стартовою) ціною продажу або актуальною (найвищою) ціною Лота і пропозицій щодо купівлі Лота від інших Учасників електронних торгів не надійшло, Лот продається за Початковою (стартовою) ціною продажу або актуальною (найвищою) ціною Лота.

5.9. Організатор забезпечує постійний та відкритий доступ Спостерігачів до Веб-сайту, з метою спостереження за проведенням Електронних торгів.

 

VI. Оформлення результатів Електронних торгів

6.1. Після проведення Електронних торгів на Веб-сайті відображаються результати Електронних торгів. Веб-сайт автоматично формує та розміщує Протокол по Лоту у день проведення таких Електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До Протоколу вноситься така інформація:

 • номер Лота;
 • дата та місце (https://setam.net.ua/) проведення Електронних торгів;
 • назва та опис Лота;
 • Початкова (стартова) ціна продажу Лота;
 • запропоновані Учасниками електронних торгів цінові пропозиції, Особливі ставки;
 • Переможець (його унікальний номер) та його цінова пропозиція;
 • сума коштів, сплачена Переможцем, та кошти, які підлягають сплаті, а також  вказується розмір винагороди Організатора, в тому числі додаткової (за її наявності);
 • порядок оплати, банківські реквізити Замовника, на які мають бути перераховані кошти за придбане Майно;
 • банківські реквізити Організатора, на які має бути перераховано розмір додаткової винагороди (у разі її наявності). 

6.2. Веб-сайт у день проведення Електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний Протокол (персоніфікований) по Лоту з повною інформацією про Переможця в Особистому кабінеті Переможця, в якому, окрім інформації, вказаної у п. 6.1. цього Порядку, також зазначається:

 • найменування юридичної особи; 
 • код за ЄДРПОУ;
 • поштова адреса; 
 • номер контактного телефону.

6.3. До Протоколу, в тому числі персоніфікованого, можуть бути внесені інші відомості.

6.4. У разі визнання Електронних торгів такими, що не відбулися, у Протокол вноситься відповідна підстава. За запитом Замовника, Організатор надсилає (надає) Замовнику на його поштову або електронну адресу: investorrelations@eximb.com Протокол про те, що Електронні торги не відбулися.

6.5. Переможець протягом 5 (п’яти) робочих днів із дня, наступного за днем проведення Електронних торгів, зобов’язаний:

 • підписати Протокол (персоніфікований) та надати (надіслати) його Організатору;
 • перерахувати Організатору додаткову винагороду за проведення Електронних торгів (за її наявності).

6.5.1. Організатор, не пізніше 2 (двох) робочих днів після отримання підписаного Переможцем оригіналу Протоколу (персоніфікованого), підписує його та надає чи надсилає поштовим відправленням Замовнику. Підписаний Переможцем та Організатором Протокол (персоніфікований) є підставою для укладення Договору про продаж між Замовником та Переможцем.

6.5.2. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня формування Протоколу Переможець надає Замовнику необхідні для укладення Договору про продаж документи, а саме: копії установчих документів, рішення уповноважених органів управління щодо участі в Електронних торгах та придбання Майна, ліцензії (дозволи) на надання фінансових послуг (послуг факторингу), та перелік уповноважених осіб на здійснення юридично значимих дій від імені Переможця з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дані фінансової звітності та їх розшифрування, інші документи, необхідні для перевірки відсутності економічної залежності між Переможцем та боржником, кінцевим бенефіціарним власником боржника, заставодавцем, поручителем, або пов’язаними з ними особами. Замовник має право вимагати надання інших документів, необхідних для перевірки можливості укладення Договору про продаж з Переможцем. 

6.6. Замовник протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня отримання від Переможця документів, передбачених пп. 6.5.2. Порядку, здійснює перевірку Переможця та можливості укладення з ним Договору про продаж.

6.7. Не пізніше 3 (трьох) робочих днів після спливу строку, визначеного у п. 6.6 цього Порядку, Замовник письмово повідомляє Організатора про можливість укладення Договору про продаж з Переможцем, або письмово повідомляє про неможливість укладення Договору про продаж із Переможцем, та/або направляє повідомлення про скасування (відміну та/або припинення) Електронних торгів.

6.8. У разі прийняття Замовником рішення про можливість укладення Договору про продаж з Переможцем, Замовник та Переможець зобов’язані укласти такий договір протягом 20 (двадцяти) робочих днів із дня направлення Замовником письмового повідомлення Організатору про можливість укладення Договору про продаж (якщо інший строк не зазначено в Заявці, та відповідно – в інформаційному повідомленні про Електронні торги). 

6.8.1. За наявності обставин, які унеможливлюють укладення Договору про продаж у визначений у п. 6.8. цього Порядку строк (арешт Майна, заборона вчинення дій щодо Майна тощо), такий строк, за умови повного розрахунку Переможця із Замовником у строки, передбачені п. 6.9 цього Порядку, може бути продовжений за взаємною згодою Замовника та Переможця, на період часу, необхідний для усунення/скасування таких обставин, але не більше ніж до 1 (одного) року від дати проведення Електронних торгів.  В такому випадку, Гарантійні внески інших Учасників електронних торгів, які  подавали цінові пропозиції за Лотом, але не були визнані переможцями Електронних торгів, повертаються таким Учасникам протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня інформування Організатора про можливість укладення Договору про продаж. Про укладення з Переможцем Договору про продаж, Замовник повинен повідомити Організатора не пізніше наступного робочого дня з дати його укладення. 

6.9. Повний розрахунок Переможцем за придбане на Електронних торгах Майно здійснюється на рахунок Замовника, вказаний у Протоколі (персоніфікованому), протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих з дня формування Протоколу, або в інший строк, зазначений в інформаційному повідомленні про Електронні торги, однак в будь-якому випадку до укладення Договору про продаж. 

6.10. Після повної сплати за придбаний Лот та укладення між Замовником та Переможцем Договору про продаж, Замовник передає покупцеві Майно в порядку, встановленому Договором про продаж.

6.11. У разі невиконання Переможцем обов’язку, передбаченого у пп. 6.5.2 цього Порядку, та/або у разі визнання Переможця особою, яка не відповідає вимогам до Учасника електронних торгів, встановлених цим Порядком, Замовник відмовляється від укладення Договору про продаж із таким Переможцем, про що повідомляє Організатора в порядку, передбаченому п. 6.7. Порядку. У такому випадку, з підстав, передбачених п. 6.16 Порядку, сплачений Переможцем Гарантійний внесок поверненню Переможцю не підлягає, а інша сума грошових коштів за придбане Майно, якщо така була сплачена Переможцем, перераховується Замовником на рахунок Переможця, з якого надійшов такий платіж, або на інший рахунок, про який Переможець письмово повідомить Замовника, протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня направлення Організатору повідомлення про неможливість укладення Договору.

6.11.1. У випадку наявності у Замовника інформації/підстав щодо невідповідності ділової репутації Переможця, Замовник відмовляється від укладення Договору про продаж із таким Переможцем, про що повідомляє Організатора в порядку, передбаченому п. 6.7. Порядку. У такому випадку, сплачений Переможцем Гарантійний внесок підлягає поверненню такому Переможцю в строки, визначені п. 6.15. цього Порядку. Інша сума грошових коштів за придбане Майно, якщо така була сплачена Переможцем, перераховується Замовником на рахунок Переможця, з якого надійшов такий платіж, або на інший рахунок, про який Переможець письмово повідомить Замовника, протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня направлення Організатору повідомлення про неможливість укладення Договору про продаж. 

6.12. У разі відмови Переможця від підписання Протоколу та/або Договору про продаж з Замовником, та/або несплати коштів за придбане на Електронних торгах Майно, та/або несплати додаткової винагороди Організатору (у разі її наявності), сплачений Переможцем Гарантійний внесок поверненню Переможцю не підлягає, а інша сума грошових коштів за придбане Майно, якщо така була сплачена Переможцем, перераховується Замовником на рахунок Переможця, з якого надійшов такий платіж, або на інший рахунок, про який Переможець письмово повідомить Замовника, протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту спливу строку, встановленого для укладення Договору про продаж.

Про відмову Переможця від підписання із Замовником Договору про продаж та/або про несплату коштів за придбане на Електронних торгах Майно Замовник повідомляє Організатора не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати настання граничного строку для підписання Переможцем  Договору про продаж із Замовником.

6.13. У разі невиконання Переможцем обов’язку, передбаченого у пп. 6.5.2 цього Порядку, та/або у разі визнання Переможця особою, яка не відповідає вимогам до Учасника електронних торгів, встановлених цим Порядком, та/або у випадку наявності у Замовника інформації/підстав щодо невідповідності ділової репутації Переможця, та/або у разі відмови Переможця від підписання Протоколу або Договору про продаж з Замовником, та/або несплати коштів за придбане на Електронних торгах Майно, та/або несплати додаткової винагороди Організатору (у разі її наявності), Переможцем у порядку перевизначення найвищої ціни, без проведення повторних Електронних торгів, визнається Учасник електронних торгів, який подав наступну по величині цінову пропозицію, але не був оголошений Переможцем. У такому випадку Організатор формує відповідний Протокол та завантажує його в особистий кабінет нового переможця. Подальші дії щодо перевірки Переможця та укладання Договору про продаж з ним регулюються п.п. 6.5. – 6.10 цього Порядку. 

6.14. Розмір винагороди Організатора зазначається в інформаційному повідомленні про Електронні торги та в Протоколі. 

6.14.1. Винагорода Організатора встановлюється у відсотковому відношенні до ціни продажу Лота. Розмір винагороди Організатора залежить від суми реалізації Майна та визначається у відповідності до Договору про співпрацю з організації та проведення електронних торгів без можливості зниження початкової ціни реалізації лота № 006-09/300921 від 30.09.2021, укладеного між Організатором та Замовником. Розрахунок розміру винагороди Організатора зазначається в інформаційному повідомленні про Електронні торги у розділі «Порядок та умови».

6.14.2. Винагорода Організатора за проведення Електронних торгів вираховується (утримується) з Гарантійного внеску Переможця. Організатор перераховує залишок Гарантійного внеску Переможця (після вирахування з такого Гарантійного внеску розміру винагороди Організатора) на рахунок Замовника, зазначений у Заявці, не пізніше дня підписання Договору про продаж між Замовником та Переможцем. Винагорода Організатора не зараховується в рахунок суми, яку Переможець має сплатити Замовнику. При цьому, зобов’язання Переможця щодо оплати придбаного Майна (Лота) перед Замовником збільшується на суму винагороди Організатора. Залишок Гарантійного внеску перераховується Організатором на рахунок Замовника, зазначений в Заявці. 

6.14.3 У разі, якщо Майно реалізоване за ціною, вищою від Початкової (стартової) ціни продажу Лота, Організатор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни Майна (додаткова винагорода). Додаткова винагорода сплачується Переможцем на рахунок Організатора згідно з п. 6.5. Порядку.

6.15. Повернення Організатором сплачених Гарантійних внесків Учасникам електронних торгів здійснюється в наступних випадках та у строки:

- Учасникам, які подавали цінові пропозиції за Лотом, але не перемогли в Електронних торгах, крім випадку, передбаченого п. 6.8.1. цього Порядку, - протягом 3 (трьох) робочих днів із дня, наступного за днем отримання Організатором повідомлення від Замовника про укладення Договору про продаж між Замовником та Переможцем;

- Учасникам, які подавали цінові пропозиції за Лотом, але не перемогли в Електронних торгах, у випадку, передбаченому п. 6.8.1. цього Договору, -  в  строк, встановлений п. 6.8.1. цього Договору;

- Учасникам, які не подавали цінових пропозицій за Лотом,  - протягом 3 (трьох) робочих днів з дня формування Протоколу; 

 • Учасникам щодо яких Замовником виявлено невідповідність діловій репутації Переможця, - протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання від Замовника відповідного повідомлення про відмову від укладання Договору про продаж;

- у випадку скасування (відміни або припинення) Електронних торгів  - протягом 3 (трьох) робочих днів з дати скасування (відміни або припинення) таких торгів (крім Учасників електронних торгів, яким Гарантійні внески не повертаються з підстав, передбачених п. 6.16 Порядку). 

6.15.1. У випадку зазначення Учасником електронних торгів в своєму Особистому кабінеті невірної  (неповної) інформації про свої банківські реквізити, Організатор не несе відповідальності за порушення строку повернення Гарантійного внеску.

6.16. Гарантійний внесок не повертається Переможцю у разі:

 • невиконання Переможцем обов’язку, передбаченого в пп. 6.5.2 цього Порядку; та/або
 • відмови Переможця від підписання Протоколу; та/або 
 • несплати коштів за придбане на Електронних торгах Майно; та/або
 • несплати додаткової винагороди Організатору (у разі її наявності); та/або
 • відмови Переможця від підписання Договору про продаж з Замовником; та/або 
 • визнання Переможця таким, що не відповідає вимогам до Учасника електронних торгів, встановлених цим Порядком. 

6.17. У разі настання подій, передбачених п. 6.16 цього Порядку, Організатор протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від Замовника відповідного повідомлення, згідно з пунктами 6.7, 6.11 (крім пп. 6.11.1 Порядку), 6.12 Порядку, перераховує на користь Замовника, на рахунок, зазначений в Заявці, Гарантійний внесок в повному обсязі, в якості гарантійного грошового забезпечення, що залишається у Замовника у зв’язку з невиконанням Переможцем своїх зобов’язань, встановлених Порядком.

6.18. Електронні торги вважаються такими, що не відбулися, у разі:

 • відсутності зареєстрованих Учасників електронних торгів;
 • ненадходження від жодного Учасника електронних торгів цінової пропозиції;
 • невідповідності всіх Учасників електронних торгів (в порядку перевизначення Переможця) вимогам до Учасника електронних торгів, встановлених цим Порядком;
 • невідповідності ділової репутації всіх Учасників електронних торгів;

-  відмови всіх Учасників електронних торгів, що запропонували свої цінові пропозиції, від (одна з нижчеперелічених умов): 

      • підписання Протоколу; та/або
      • підписання Договору про продаж з Замовником; та/або
      • сплати коштів за придбане на Електронних торгах Майно; та/або
      • сплати додаткової винагороди Організатору (за її наявності); та/або
      • надання документів, передбачених у пп. 6.5.2 цього Порядку.

6.19. Електронні торги можуть бути скасовані (відмінені або припинені) на будь-якій стадії їх проведення, але до моменту укладення Договору про продаж між Замовником та Переможцем, на підставі рішення Замовника, з обов’язковим письмовим повідомленням про це Організатора.

6.20. Письмове повідомлення Замовника Організатору про скасування (відміну або припинення) Електронних торгів має містити наступну інформацію:

– номер Лота та ідентифікуючі дані Електронних торгів;

– підпис уповноваженої особи Замовника.

Організатор на підставі отриманого письмового повідомлення Замовника про скасування (відміну або припинення) Електронних торгів скасовує (відміняє або припиняє) Електронні торги протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання такого повідомлення від Замовника.

6.21. У випадку скасування (відміни та/або припинення) Електронних торгів з підстави, передбаченої п. 6.19 Порядку, а також у разі, якщо за рішенням суду відмінено, заборонено проведення, зупинено Електронні торги (інше обмеження, що унеможливлює завершення процедури Електронних торгів), за якими вже опубліковано інформаційне оголошення про їх проведення, наступні Електронні торги проводяться на тих же умовах, за якими проводилися попередні Електронні торги, що були скасовані (відмінені або припинені), якщо інше рішення не буде прийнято Замовником та/або Організатором.

6.22. У випадку скасування (відміни та/або припинення) Замовником Електронних торгів на будь-якому їх етапі, але до моменту укладення Договору про продаж з Переможцем, та/або у разі відмови Замовника від укладання Договору про продаж з Переможцем з підстав, передбачених Порядком, Замовник не несе будь-якої відповідальності перед Організатором та/або Переможцем.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК:

ОРГАНІЗАТОР:

Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

 

Державне підприємство «СЕТАМ»

[РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ]

[РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ]